U heeft vragen of klachten over uw therapeut?

De Stichting Tuchtrechtspraak NAP is een onafhankelijk tuchtcollege voor het behandelen van klachten en geschillen tussen de cliƫnt en de therapeut die is geregistreerd bij de NAP. Klachtrecht en tuchtrecht verschillen, dus is het belangrijk dat u leest in welke situaties u welk recht inroept.

Gesprek met therapeut

Bespreek eerst uw vraag of klacht met uw therapeut. Mogelijk weet hij niet dat u ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende en komt u er samen uit.

Klacht bij de therapeut of via de beroepsvereniging

U kunt uw klacht ook altijd bespreken met de klachtenfunctionaris van uw therapeut. Deze biedt u hulp en advies en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen, Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Vraag uw therapeut wie de klachtenfunctionaris is en hoe u deze kunt bereiken.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de therapeut en de klachtenfunctionaris, dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie van uw therapeut. Vraag uw therapeut welke geschillencommissie dat is en hoe u deze commissie kunt bereiken. Of raadpleeg de website van de therapeut of de beroepsvereniging waarbij deze is aangesloten (zie de lijst onderaan deze pagina).

Tuchtrecht NAP

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP. Dit is een onafhankelijke stichting die het tuchtrecht van de NAP uitvoert. Alle beroepsverenigingen die lid zijn van de NAP en de leden van deze beroepsverenigingen die een NAP-registratie hebben, zijn aangesloten bij deze Stichting. Meer informatie over de Stichting Tuchtrechtspraak NAP vindt u op deze website.

Klachten die bij de Stichting ingediend kunnen worden, kunnen alleen betrekking hebben op de beroepsuitoefening van psychotherapie in een van de erkende modaliteiten van de NAP van de bij de NAP-geregistreerde therapeut. Andere therapeuten die niet zijn aangesloten bij de NAP vallen dus niet onder de jurisdictie van de Stichting.

Tevens: andere activiteit van NAP-geregistreerde therapeuten (b.v. een training, een coachingsessie) vallen niet onder het tuchtrecht omdat er registers zijn waar trainers of coaches hun bekwaamheid kunnen aantonen en deze registers een eigen klachtrechtregeling kennen, gericht op die activiteit.

Als de therapeut een BIG-geregistreerde therapeut is en ook uit hoofde van diens BIG-registratie zijn of haar beroep uitoefent, dan dient u zich te wenden tot een Regionaal Tuchtcollege. Deze vindt u via de website van het Centraal Tuchtcollege voor de Zorg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zijn of haar beroep als BIG-geregistreerde uitoefent, ondanks dat deze ook een registratie heeft bij de NAP.

Er zijn twee Colleges: een Tuchtcollege en een College van Beroep.
De colleges bestaan uit juristen en therapeuten. De juristen hebben geen relatie met de NAP. Het College behandelt uw klacht en geeft hierover een deskundig en onpartijdig oordeel. De procedures voor de behandeling van een klacht vindt u in het tuchtreglement. 

Doel van dit tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de therapeuten. Het Tuchtcollege gaat na of de therapeut in overeenstemming met de voor zijn beroep geldende normen heeft gehandeld. Deze normen liggen vast in de wet, in de beroepscode en de regels van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.

Een klacht kan worden ingediend door een cliënt of zijn vertegenwoordiger. De uitspraak van het Tuchtcollege is bindend en kan maatregelen omvatten. Deze variëren van een waarschuwing, een berisping tot een schorsing en een doorhaling van de inschrijving in het register van de NAP. Tegen de uitspraak is hoger beroep mogelijk bij het College van Beroep.

Aan de behandeling van de klacht bij het Tuchtcollege zijn kosten verbonden. U kunt daarbij onder andere denken aan getuigen en deskundigen die worden opgeroepen. Deze krijgen hiervoor een vergoeding.

Andere klaagmogelijkheden

Daarnaast zijn er nog andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Zo kunt u een schadevergoeding eisen via de civiele rechter, bij de Geschillencommissie of bij de politie aangifte doen als u denkt dat er een strafbaar feit is gepleegd.

Wilt u een klacht indienen bij het Tuchtcollege?

U dient niet zo maar een klacht in. Daaraan voorafgaand is er in uw situatie sprake van een door u ervaren misstand waarover u onafhankelijken vraagt zich een oordeel te vormen. Het indienen van een klacht kan grote consequenties hebben voor de beklaagde therapeut als u terecht wordt gewezen met het oordeel van het tuchtcollege terecht. Dit zijn redenen om tot een zeer zorgvuldige afweging van alle relevante informatie te komen en wordt de procedure met veel zorgvuldigheid gevolgd. U leest hierover rechts meer.

Klaagschrift
Vul een klaagschrift in en stuur dit naar het Tuchtcollege.

Het  Tuchtcollege stuurt u een ontvangstbevestiging. Ontbreken er gegevens, dan verzoekt het Tuchtcollege u deze aan te vullen. Zijn de gegevens compleet dan stuurt het Tuchtcollege een afschrift van uw klacht naar aangeklaagde.

Het postadres van de STN is:

Stichting Tuchtrechtspraak NAP
p/a Cruquiuskade 113
1018 AM Amsterdam

email: tuchtrecht@nap-psychotherapie.nl

Beoordeling ontvankelijkheid
Het Tuchtcollege stelt vast of de klacht in behandeling kan worden genomen.

  • Is de persoon die de klacht heeft ingediend bevoegd een klacht in te dienen?
  • Is het Tuchtcollege de juiste instantie om de klacht te behandelen? Bijvoorbeeld: is de therapeut geregistreerd ten tijde van de klacht geregistreerd bij de NAP?
  • Heeft het Tuchtcollege eerder een uitspraak gedaan over dezelfde klacht?
  • Heeft de klacht betrekking op een voorval dat meer dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden?
  • Lopen er andere klachten tegen de therapeut, bijvoorbeeld bij en van de Regionale Tuchtcollege voor de gezondheidszorg?

Therapeuten met een BIG registratie vallen onder het wettelijk tuchtrecht. U kunt daarbij denken aan de Gezondheidszorgpsycholoog, de psychotherapeut of de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Heeft u een klacht over een behandeling die de therapeut in het kader van dat beroep heeft uitgeoefend?  Dan is het Regionaal Tuchtcollege bevoegd de klacht in behandeling te nemen.

Voorlopig onderzoek
Als uw klacht ontvankelijk wordt verklaard, kan het Tuchtcollege een vooronderzoek instellen om een goed beeld te krijgen van de klacht. 

Behandeling
Het Tuchtcollege stelt aangeklaagde in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op uw klaagschrift. Desgewenst vindt er een schriftelijke ronde plaats waarin u en aanklaagde mogen reageren op elkaars stukken. Vervolgens nodigt het Tuchtcollege u en aangeklaagde uit voor een  zitting. Tijdens de zitting kunt u uw klacht mondeling toelichten.

Uitspraak
Het Tuchtcollege doet een uitspraak en kan hieraan eventuele maatregelen verbinden. De uitspraak is bindend.

Hoger beroep
Als u het niet eens bent met de uitspraak van het Tuchtcollege, kunt u hiertegen binnen zes weken in hoger beroep gaan bij het College van Beroep. Ook aangeklaagde kan, als een maatregel is opgelegd, tegen de uitspraak in hoger beroep gaan.

U wilt contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Tuchtrechtspraak NAP?

Zoekt u contact met de Stichting Tuchtrechtspraak NAP? Stuur dan een mail naar tuchtrecht@nap-psychotherapie.nl

U krijg binnen vijf werkdagen een reactie.

Andere contactgegevens van de Stichting zijn:

Stichting Tuchtrechtspraak NAP
p/a Cruquiuskade 113
1018 AM Amsterdam

Uitspraken van het tuchtcollege in behandelde tuchtrechtzaken

De Stichting Tuchtrechtspraak NAP hecht eraan dat de klacht een kans is voor de zorgprofessionals om de praktijkvoering te verbeteren. Hoe pijnlijk en vervelend de situatie kan zijn geweest voor de klager en/of de beklaagde, er kan lering worden getrokken uit de zaak. Daarom publiceert het tuchtcollege de uitspraak in een zaak (uiteraard geanonimiseerd) zodat collega-zorgprofessionals kennis kunnen nemen van de zaak en kunnen zien wat goed ging en wat er mis kan gaan in een behandeltraject.

Uitspraak 20 maart 2019 (dit is de laatste uitspraak van het tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NAP)

Uitspraak 2 september 2009 (dit is de een na laatste uitspraak van het tuchtcollege van de NAP)

Het klachtrecht van de beroepsverenigingen van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie kent leden-beroepsverenigingen. Therapeuten die geregistreerd staan bij de NAP zijn verplicht lid bij een van deze beroepsverenigingen. Het zijn de beroepsverenigingen die het klachtrecht uitvoeren. U kunt zich daarvoor dus richten tot de betreffende beroepsvereniging.

De NAP kent diverse beroepsverenigingen die zijn aangesloten als lid. Deze verenigingen hebben het klachtrecht georganiseerd voor de bij hen aangesloten therapeuten volgens de WKKGZ.

Hoe vindt u de beroepsvereniging van een therapeut? Kijk op de website van de Nederlandse Accociatie voor Psychotherapie onder 'zoek een therapeut'. In het profiel van de therapeut staat de beroepsvereniging vermeld.

Er is een uitzondering. Als de therapeut een BIG-geregistreerde therapeut is en ook uit hoofde van diens BIG-registratie zijn of haar beroep uitoefent, dan dient u zich te wenden tot een Regionaal Tuchtcollege. Die vindt u via de website van het Centraal Tuchtcollege voor de Zorg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zijn of haar beroep als BIG-geregistreerde uitvoert, ondanks dat deze ook een registratie heeft bij de NAP.

NFG

Het klachtreglement van de NFG treft u hier.

NVAGT

Het klachtrecht van de NVAGT treft u hier.

SBLP

Het klachtrecht van de NVPITea treft u hier.

VCW

Het klachtrecht van de VCW treft u hier.

BNVIP

Het klachtrecht van de BNVIP treft u hier.